2247 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w rzgowskiej gminie w końcu 2023 roku, w tym 1575 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza i 672 osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli idzie o osoby fizyczne, aż 470 zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, 195 przetwórstwem przemysłowym, 185 budownictwem i 148 profesjonalną działalnością naukową i techniczną. Można zatem powiedzieć, że rzgowska gmina stanowi olbrzymi potencjał gospodarczy. To efekt racjonalnej polityki samorządu prowadzonej od lat dziewięćdziesiątych.

Jeśli idzie o wielkość podmiotów gospodarczych w gminie, to dominują firmy zatrudniające do 9 osób – jest ich 2164, zatrudniających 10-49 osób – 76, przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób – takich firm jest 7. Jak wynika z tych liczb, w gminie dobrze się czują firmy małe, którym stworzono tu warunki do rozwoju. Samorząd bardzo poważnie traktuje wszystkich przedsiębiorców, co w połączeniu z przyspieszonym i zrównoważonym rozwojem gminy zachęca ludzi do inwestowania i wiązania się z gminą. Z pewnością magnesem przyciągającym wielu przedsiębiorców są centra handlowe, a także korzystne położenie gminy.

Trzeba przyznać, że ten pozytywny trend rozwojowy zainicjowany został u progu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez grupę samorządowców z Markiem Bartoszewskim i Janem Mielczarkiem na czele, którzy chcieli ożywić osadę pozbawioną już w latach sześćdziesiątych XIX wieku praw miejskich, egzystującą przez dziesięciolecia w cieniu wielkiej Łodzi i stanowiącą sypialnię tego miasta. Zlokalizowanie w Rzgowie centrów handlowych zapoczątkowało rozwój osady, która szybko zaczęła się zmieniać i w 2006 roku odzyskała prawa miejskie. Awans gospodarczy i kulturowy uruchomił dodatkową aktywność mieszkańców i obecnie Rzgów jawi się nie tylko jako znaczący w regionie organizm gospodarczy, ale i kreator innych dziedzin rozwoju, np. turystyki i rekreacji.

Ryszard Poradowski