Choć wydawać by się mogło, że w powiecie łódzkim wschodnim ze względu na bliskość Łodzi bezrobocie powinno być na niskim poziomie, w ubiegłym roku było inaczej. Stopa bezrobocia przez cały rok była tu znacznie wyższa niż w województwie i kraju. W końcu roku w powiecie zarejestrowanych było 1732 bezrobotnych, w tym 785 kobiet. Ponad 62 proc, bezrobotnych pochodziło z terenów wiejskich. Jak wynika z danych Starostwa Powiatowego, ponad 80 proc. bezrobotnych znajdowało się w szczególnie trudnej sytuacji, głównie ze względu na wiek. Ta grupa wspierana jest przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód.

Na promowanie zatrudnienia, aktywizację zawodową i łagodzenie skutków bezrobocia w 2023 roku PUP otrzymał z Funduszu Pracy ponad 6,8 mln zł. Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu wskazuje priorytety i działania dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Szczególnie chodzi o aktywizację zawodową bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. młodych ludzi do 30 roku życia, którzy ze względu na brak pracy szybko tracą umiejętności nabyte w trakcie nauki. PUP priorytetowo traktuje też kobiety. W ubiegłym roku dzięki unijnemu wsparciu skierowano na staże 141 osób, 58 otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponadto 17 osobom dofinansowano stanowiska pracy. Wspomniany program dotyczący aktywności zawodowej w powiecie łódzkim wschodnim kosztował ponad 4 mln zł. To tylko jeden z programów, ale podobnych działań było znacznie więcej (m.in. zasiłki dla bezrobotnych, roboty publiczne, prace interwencyjne).

Jak się okazuje, w powiecie jest sporo osób długotrwale bezrobotnych, głównie zamieszkałych na wsi. PUP objął pomocą 233 osoby zamieszkałe na wsi i 80 długotrwale bezrobotne. Dla tych ostatnich zorganizowano 53 staże. Badania rynku pracy wskazują, że w najbliższych latach będzie istniało zapotrzebowanie m.in. na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, a także opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Deficytowe zawody wskazują na ewentualne kierunki kształcenia i przekwalifikowywania się.

Ryszard Poradowski